Passeig Migdia, 1 | Palafrugell 17200

Cambridge

Cambridge Young Learners (YLE) són diversos exàmens d’anglès, divertits i motivadors per a alumnes de primària. Aquesta sèrie consisteix en 3 exàmens basats en activitats (Starters, Movers and Flyiers). Tenen l’objectiu que els alumnes tinguin una trajectòria clara per millorar el seu nivell d’anglès i estiguin millor preparats per superar futurs exàmens de Cambridge.

Key English Test (KET) és un examen d’anglès de nivell bàsic que demostra la capacitat d’utilitzar l’anglès per comunicar-se en situacions senzilles. L’obtenció d’aquest títol corrobora que els alumnes poden:

 • Entendre l’anglès escrit inicial
 • Comunicar-se en situacions familiars
 • Comprendre indicacions bàsiques orals

Aquest examen es correspon al nivell A2. Superar aquest nivell significa que la persona té coneixement suficient com per entendre i utilitzar frases inicials, presentar-se i fer preguntes i escriure notes curtes i senzilles.

Key English Test (KET) for Schools és un examen on l’alumne demostra que pot fer servir l’anglès de manera diària a través de l’escriptura i l’expressió oral. Aquest examen està enfocat a situacions que resultin familiars als alumnes, adaptant-se als seus interessos.

Es situa al nivell A2 i el contingut està basat en entendre i utilitzar frases i expressions senzilles, preguntar i respondre preguntes bàsiques i detalls personals, parlar lentament i escriure notes curtes i senzilles.

Preliminary English Test (PET) és un examen útil per a obtenir un anglès d’ús quotidià de nivell intermedi. La seva obtenció permet millores en el treball, l’estudi, els viatges i la comunicació amb natius anglesos.

Es tracta que l’alumne pugui establir converses de temes quotidians, llegir llibres simples o articles de revistes, escriure cartes sobre temes que li resultin familiars o prendre notes en una reunió.

Aquest examen es situa en el nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per les llengües (MCER). Això els permetrà desenvolupar-se correctament com a turistes en un país de parla anglesa, fer preguntes senzilles, fer petits debats i redactar cartes o correus.

Preliminary English Test (PET) for Schools permet a l’alumne comprendre i comunicar-se en anglès fent un ús quotidià tant escrit com parlat. Aquest examen està dissenyat per a focalitzar i captar l’atenció i l’interès dels alumnes en edat escolar.

Es situa en el nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència de les llengües (MCER) i té com a objectiu llegir llibres simples i articles en anglès, escriure cartes i correus, entendre informació objectiva i expressar opinions o estats d’ànim tan oralment com per escrit.

First Certificate of English (FCE) és un certificat intermedi alt dins els exàmens de Cambridge. Té com a objectiu l’ús de l’anglès d’una manera diària, escrita i parlada, tant per a la feina com per a l’estudi.

Aquest nivell correspon al B2 del Marc Comú Europeu de Referència per les llengües (MCER), cosa que els permetrà obtenir un nivell introductori o preparatori per a treballar en un entorn de parla anglesa.

Aquest nivell suposa entendre les idees principals de textos complexos, seguir una conversa sobre una àmplia varietat de temes, donar el seu punt de vista, escriure textos clars i detallats amb avantatges i desavantatges.

First Certificate of English (FCE) for Schools és un certificat d’un nivell intermedi alt on es pot fer servir l’anglès a nivell diari, escrit i parlat tant per a la feina com per a l’estudi.

Aquest examen té l’objectiu de captar l’atenció i l’interès de l’alumnat a través de temes i situacions que resultin familiars i els inspiri per a obtenir altres títols de Cambridge de major nivell.

Es situa en el nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per les llengües (MCER), cosa que els proporciona una comunicació eficaç donant opinions i presentant arguments, una escriptura de textos clars com ara cartes, informes o històries.

Certificate in Advanced English (CAE) és una prova d’excel·lència d’un nivell alt d’anglès demostrant el seu domini de l’idioma. Aquest nivell està acceptat d’una manera internacional, amb més de 6000 institucions educatives, empreses i governs al món que accepten l’examen Advanced de Cambridge. Aquest examen i aquest nivell ajuda a crear habilitats lingüístiques necessàries per a un èxit acadèmic i professional.

Es situa en el nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència per les llengües (MCER). També ofereix una avaluació fiable dels nivells immediatament per sobre de C1 (C2) i per sota (B2). Aquestes característiques el converteixen en un examen de Cambridge ideal per a un ampli ventall d’objectius universitaris i acadèmics.

Certificate of Proficiency of English (CPE) és l’examen de nivell més alt de Cambridge. La persona que tingui aquest nivell serà capaç de treballar o estudiar en anglès al més alt nivell professional o acadèmic, així com de saber comunicar-se amb fluïdesa i sofisticació similar a una persona nativa anglesa.

Aquest nivell es situa en el C2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCER). Això significa que l’alumne serà capaç d’estudiar assignatures exigents al nivell més avançat, així com màsters, postgraus i doctorats. En la mateixa línia, serà capaç de negociar de forma activa a nivell directiu en un context empresarial internacional. Tanmateix, serà capaç d’entendre les idees principals de textos complexos, parlar de temes sensibles o complicats i escriure amb confiança sobre qualsevol tema.

Business English Certificate (BEC) és un curs ideal per a aquelles persones amb aspiracions en negocis internacionals. Consta d’una sèrie de tres exàmens d’anglès pels negocis internacionals.

 • Cambridge English: Business Preliminary
 • Cambridge English: Business Vantage
 • Cambridge English: Business Higher

IELTS Preparation és l’examen d’anglès més popular per a l’educació universitària i per a la immigració. Està dissenyat per avaluar el desenvolupament lingüístic de persones que volen estudiar o treballar en un país de parla anglesa.

Aquest examen es puntua entre el 0 i el 9. La majoria d’universitats accepten una nota entre 6 i 7 per realitzar estudis en anglès.

Teaching Knowledge Test (TKT) és un certificat docent com a professor d’anglès dirigit a nens o adults. Es treballen les tècniques i habilitats docents necessàries per a la tasca de docent, així com la confiança, coneixements i nivell d’anglès.

Aquest certificat es pot adaptar fàcilment a les necessitats de l’alumne. Es divideix en tres mòduls bàsics i dos especialitzats:

 • Mòdul 1:

Avalua el coneixement de temes i continguts d’ensenyament d’anglès i es centra en l’aprenentatge de l’idioma.

 • Mòdul 2:

Aquest es basa en la planificació de les classes, així com de l’avaluació dels alumnes i els recursos necessaris per dur-lo a terme.

 • Mòdul 3:

Aquest avalua el coneixement d’allò que es dur a terme a l’aula durant l’aprenentatge de l’anglès i el paper del professor a l’hora de gestionar-la.

 • Mòduls especialitzats:

Content and Language Integrated Learning (CLIL), avalua el coneixement sobre l’ensenyament curricular en un altre idioma, així com l’aprenentatge, pensament i habilitats lingüístiques que es desenvolupen a través de diferents assignatures. Es centra en la planificació de les classes, comprensió de les activitats i avaluació.

 • Young Learners:

Aquest mòdul avalua el coneixement de la docència d’alumnes entre 6 i 12 anys. S’avalua la comprensió i la planificació, així com les estratègies docents i l’avaluació de l’alumne.

Certificate in Teaching English to Speakers of other Lenguages (CELTA) és el títol per a professors d’anglès més reconegut i sol·licitat. Gràcies a aquesta titulació es pot accedir al món de les oportunitats en quan a l’ensenyament d’anglès.

És un títol adequat per a aquells professors amb poca experiència docent o per a nous professors. Aquesta formació ofereix un perfeccionament de la seva experiència i pràctica docent, així com demostrar la seva competència docent.

Els cursos CELTA els dissenyen centres individuals seguint les especificacions de Cambridge Assessment English. És un curs flexible amb diverses modalitats, ja que es pot dur a terme:

 • A temps complert (4 o 5 setmanes)
 • A temps parcial (mesos o any)
 • Online (combinant autoestudi online amb pràctiques docents reals)

Amb aquesta titulació s’obtindran habilitats pràctiques per a l’ensenyament de l’anglès a adults, així com l’aportació de temes claus a les diferents àrees de l’ensenyament d’anglès, ja que el curs inclou temps de pràctica docent amb alumnes i classes reals.

Avaluació:

Es tracta d’una avaluació contínua. Apareix la figura de l’avaluador extern designat per Cambridge Assessent English, el qual modera cada curs. Hi ha dos tipus d’avaluació: pràctica docent i treballs escrits. Per aconseguir la titulació cal aprovar ambdues.

 • Pràctica docent

Cada alumne realitza 6 hores de classe, treballant amb grups en dos nivells d’habilitat. L’avaluació es basa en el compliment general del contingut de la pràctica.

 • Treballs escrits

Es realitzen quatre treballs escrits dels següents temes: anàlisi i resposta de les necessitats de l’alumne, anàlisi de l’idioma per a l’ensenyament de les destreses lingüístiques i la reflexió sobre l’ensenyament a l’aula.

SORTIDES DELS CURSOS

Després de realitzar el curs d’anglès, l’alumne podrà escollir entre dues opcions possibles:

 • Fer un curs intensiu i l’examen oficial a Anglaterra (Plymouth)
 • Examinar-se de l’examen oficial de Cambridge a la seu oficial de la Universitat de Girona (UdG) o bé a la mateixa escola de Dinàmica 3.